Thông báo về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam từ ngày 15/05/2019

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Thông báo về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam từ ngày 15/05/2019

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Ngô CBOT Nông sản CBOT 836 USD
2 Ngô mini CBOT Nông sản CBOT 167 USD
3 Đậu tương Nông sản CBOT 2057 USD
4 Đậu tương mini Nông sản CBOT 411 USD
5 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 539 USD
6 Khô đậu tương Nông sản CBOT 1,320 USD
7 Lúa mỳ Nông sản CBOT 1,485 USD
8 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 297 USD
9 Cà phê Robusta Nguyên liệu công nghiệp ICE EU 869 USD
10 Cà phê Arabica Nguyên liệu công nghiệp ICE US 2,970 USD

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ/ MXV ngày 14 tháng 05 năm 2019)