Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 07.01

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ theo Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/01/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Dầu thô WTI, Dầu WTI mini thay đổi.

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1,073 USD
2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 215 USD
3 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2,640 USD
4 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 528 USD
5 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1,265 USD
6 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 1,980 USD
6 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 1,650 USD
7 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 330 USD
8 Dâu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 4,980 USD
9 Dâu thô WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 2,489 USD

Xem chi tiết tại: 06QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 06.01.2021