tất toán hợp đồng hàng hóa phái sinh

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2020

Kính gửi: Quý khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT MÃ HỢP ĐỒNG TÊN HỢP ĐỒNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN THỜI HẠN PHẢI TẤT TOÁN
1 ZWAZ20 Lúa Mỳ 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/2020
2 ZCEZ20 Ngô 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/2020
3 ZMEZ20 Khô Đậu Tương 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/2020
4 ZLEZ20 Dầu Đậu Tương 12/2020 30/11/2020 Trước 00:20 ngày 26/11/2020
5 XWZ20 Lúa Mỳ Mini 12/2020 30/11/2020 Trước 00:45 ngày 26/11/2020
6 XCZ20 Ngô Mini 12/2020 30/11/2020 Trước 00:45 ngày 26/11/2020
7 ZFTZ20 Cao su TSR 20 12/2020 30/11/2020 Trước 15:00 ngày 26/11/2020
8 SIEZ20 Bạc 12/2020 30/11/2020 Trước 23:00 ngày 26/11/2020
9 CPEZ20 Đồng 12/2020 30/11/2020 Trước 23:00 ngày 26/11/2020
10 PLEZ20 Bạch kim 12/2020 30/11/2020 Trước 23:00 ngày 26/11/2020
11 FEFX20 Quặng sắt 11/2020 30/11/2020 Trước 02:15 ngày 27/11/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.