tất toán hợp đồng hàng hóa phái sinh

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2020

Kính gửi: Quý khách hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã hợp đồng Tên hợp đồngNgày thông báo
đầu tiên
Thời hạn phải tất toán
1 CTEZ20 Bông Sợi 12/202023/11/2020Trước 00:20 ngày 20/11/2020
2 NGEZ20Khí tự nhiên 12/202023/11/2020Trước 03:00 ngày 20/11/2020
3 TRUX20 Cao su RSS3 11/2020 24/11/2020Trước 15:00 ngày 20/11/2020
4 RBEZ20Xăng RBOB 12/202026/11/2020Trước 03:00 ngày 25/11/2020
STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng
1 CTEZ20 Bông Sợi 12/2020
2 NGEZ20Khí tự nhiên 12/2020
3 TRUX20 Cao su RSS3 11/2020
4 RBEZ20Xăng RBOB 12/2020
Ngày thông báo
đầu tiên
Thời hạn phải tất toán
23/11/2020Trước 00:20 ngày 20/11/2020
23/11/2020Trước 03:00 ngày 20/11/2020
24/11/2020Trước 15:00 ngày 20/11/2020
26/11/2020Trước 03:00 ngày 25/11/2020
Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.