Phần mềm CQG

So sánh các phần mềm giao dịch hàng hóa

Vision Commodities

Không mất phí sử dụng

CQG Trader

Mất phí sử dụng

CQG Desktop

Mất phí sử dụng

CQG QTrader

Mất phí sử dụng

Bảng giá thời gian thực
Tính năng vẽ biểu đồ không không
Công cụ phân tích kỹ thuật không không
Thang giá không
Các loại lệnh MKT, LMT, STP, STL MKT, LMT, STP, STL, OCO, Iceberg, Trailing, DOM-Triggered, Bracket, Park, Spread MKT, LMT, STP, STL, OCO, Iceberg, Trailing, DOM-Triggered, Bracket, Park, Spread MKT, LMT, STP, STL, OCO, Iceberg, Trailing, DOM-Triggered, Bracket, Park, Spread
Hiệu lực lệnh Day Day, GTC, GTD, FAK, FOK Day, GTC, GTD, FAK, FOK Day, GTC, GTD, FAK, FOK
CQG Mobile không không
Hệ điều hành hỗ trợ Windows Windows Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS Windows
Phí sử dụng dữ liệu Theo quy định MXV Phí sử dụng theo từng sở giao dịch Phí sử dụng theo từng sở giao dịch Phí sử dụng theo từng sở giao dịch
Các sản phẩm Futures Forwards, Futures, Options on Futures Forwards, Futures, Options on Futures Forwards, Futures, Options on Futures