BIỂU ĐỒ KHÔ ĐẬU TƯƠNG THEO THỜI GIAN THỰC

BIỂU ĐỒ KHÔ ĐẦU TƯƠNG THEO NGÀY THÁNG - NĂM VÀ SỨC MUA BÁN

Hàng hóa giao dch 

Khô đu tương CBOT 

Mã hàng hóa 

ZME 

Đ ln hđng 

100 tn thiế(~ 91 tn) / Lot 

Đơn v yết giá 

USD / tn thiếu 

Thi gian giao dch 

Th 2 – Th 6:  
• Phiên 1: 07:00 – 19:45 
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.1 USD / tn thiếu 

Tháng đáo hn 

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. 

Ngày đăng ký giao nhn 

Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báđu tiên 

Ngày thông báo đu tiên 

Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

Ngày giao dch cui cùng 

Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

Ký qu 

Theo quy đnh ca MXV 

Gii hn v thế 

Theo quy đnh ca MXV 

Biên đ giá 

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$20/tn 

$30/tn 

Phương thc thanh toán 

Giao nhn vt cht 

Tiêu chun cht lượng 

Khô đu tương theo tiêu chun ca CBOT