Phân tích kỹ thuật bắp thời gian thực

Phân tích kỹ thuật bắp theo ngày , tuần, tháng và sức mua

Hàng hóa giao dch 

Ngô CBOT 

Mã hàng hóa 

ZCE 

Đ ln hđng 

5000 gi / Lot   

Đơn v yết giá 

cent / gi 

Thi gian giao dch 

Th 2 – Th 6:  
• Phiên 1: 07:00 – 19:45 
• Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.25 cent / gi 

Tháng đáo hn 

Tháng 3, 5, 7, 9, 12 

Ngày đăng ký giao nhn 

Ngày làm vic th 5 trước ngày thông báđu tiên 

Ngày thông báo đu tiên 

Ngày làm vic cui cùng ca tháng lin trước tháng đáo hn 

Ngày giao dch cui cùng 

Ngày làm vic trước ngày 15 ca tháng đáo hn 

Ký qu 

Theo quy đnh ca MXV 

Gii hn v thế 

Theo quy đnh ca MXV 

Biên đ giá 

Gii hn giá ban đu 

Gii hn giá m rng 

$0.25/gi 

$0.40/gi 

Phương thc thanh toán 

Giao nhn vt cht