Đường tích lũy phân phối (ADL)

Đường Tích Lũy /Phân Phối (ADL) Là Gì?

Đường Tích lũy / Phân phối ADL(viết tắt của từ Activities of Daily Living) là một chỉ báo cơ bản được thiết kế để đo mức cầu và mức cung tiềm ẩn.

Đường tích lũy phân phối (ADL)
Đường tích lũy phân phối (ADL)

Đường Tích lũy / Phân phối ADL

Có thể thực hiện được điều này bằng cách cố gắng xác định xem các nhà giao dịch thực sự đang tích lũy (mua) hay phân phối (bán).

Ta thực hiện bằng cách vẽ tổng Khối lượng Dòng tiền của mỗi giai đoạn. ADL có thể cho thấy sự phân kỳ giữa lưu lượng và giá thực tế chủ yếu nhằm khẳng định xu hướng hiện tại hoặc để dự đoán sự đảo chiều trong tương lai

Sử dụng

Đường tích lũy/phân phối được sử dụng để xác định xu hướng hoặc sự xuất hiện các dấu hiệu suy yếu.

Xác định xu hướng:

  • Xu hướng tăng được xác nhận bởi chỉ số tăng;
  • Xu hướng giảm được xác nhận bởi chỉ số giảm.

Sự xuất các dấu hiệu phân kỳ:

  • Dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng khi việc tăng giá đến mức tối đa mới không được xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều dưới;
  • Dấu hiệu suy yếu của xu hướng giảm khi việc giảm giá đến mức mới thấp nhất không được xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều lên.

Tính toán

A/D(t) = [((C – L) – (H – C)) / (H – L)] x Vol + A/D(t-1),

ở đâu:
A/D(t) – giá trị hiện tại của chỉ báo;
A/D(t-1) – giá trị trước đó của chỉ báo;
H – mức tối đa hiện tại;
L – mức thấp nhất hiện tại;
C – giá đóng cửa;
Vol – khối lượng.