Bài 6 : Mô hình con dơi

Mô hình con dơi – Bat

1. Mô hình dơi là gì?

Đến năm 2001, Scott Carney tìm ra một mô hình Harmonic khác có tên là Con dơi.

Con dơi được xác định bằng độ hồi lại ở mức 0.886 của đoạn XA như là vùng đảo chiều tiềm năng.

Mô hình Con dơi có một số đặc tính sau :

2. Cách giao dịch mô hình dơi

3. Một số quy tắc cần chú ý:

  • Đoạn AB phải bằng 0.382 hoặc 0.500 đoạn XA hồi lại.
  • Đoạn BC phải bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
  • Nếu đoạn BC hồi lại 0.382 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 1.618 đoạn BC.
  • Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 2.618 đoạn mở rộng của BC.
  • Đoạn CD phải bằng 0.886 đoạn XA hồi lại.

Biểu đồ minh họa