Bài 5 : Mô hình con cua

Mô hình cua

 

1. Mô hình cua là gì?

Năm 2000, Scott Carney, một tín đồ của mô hình Harmonic, đã phát hiện ra mô hình “Cua”.

Theo ông, đây là mô hình chính xác nhất trong số các mô hình Harmonic.

Bởi vì chúng chính những vùng giá đảo chiều tiềm năng tính từ đoạn XA.

Mô hình này có tỷ lệ lợi nhuận tốt do bạn chỉ phải đặt điểm dừng lỗ khá thấp.

2. Cách giao dịch.

3. Mồt số quy tắc cần chú ý

Một mô hình cua hoàn hảo phải có những yếu tố sau:

  • Đoạn AB phải bằng 0.382 hoặc 0.618 đoạn XA hồi lại.
  • Đoạn BC phải bằng 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
  • Nếu đoạn BC hồi lại 0.382 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 2.24 đoạn BC.
  • Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì đoạn CD phải bằng 3.618 đoạn mở rộng của BC.
  • Đoạn CD phải bằng 0.786 đoạn XA mở rộng.